DIRECŢIA GENERALĂ

EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

Nr. 64 125 /19.11.2014

 

Str. General Berthelot nr. 28-30,

Sector 1, 010168, Bucuresti

Tel:   +40 (0)21 405 57 06: Fax:  +40 (0)21 310 32 05

                                                                                                                   

APROBAT

SUBSECRETAR DE STAT,

Liliana PREOTEASA

REGULAMENT SPECIFIC DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A OLIMPIADEI NAŢIONALE DE INTERPRETARE VOCALĂ, INSTRUMENTALĂ ŞI STUDII TEORETICE MUZICALE

Cadru general

Art. 1. Olimpiada Naţională de Interpretare Vocală, Instrumentală şi Studii Teoretice Muzicale este o competiţie rezervată elevilor din învățământul vocațional de artă, cu specializarea muzică și se desfăşoară în conformitate cu Metodologia - Cadru de Organizare si Desfăşurare a Competiţiilor Şcolare, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 3035/2011, act normativ denumit în continuare metodologie şi cu prezentul regulament specific.

Art. 2. Elevii pot participa la Olimpiada Naţională de Interpretare Vocală, Instrumentală şi

Studii Teoretice Muzicale începând din anul III de studiu pentru pian, vioara și canto şi din anul II de studiu pentru celelalte secţii/secţiuni/instrumente.

Art. 3. Competiţia se desfăşoară pe două niveluri:

Nivelul primar și gimnazial – interpretare instrumentală – la care participă elevii claselor III – VIII;

Nivelul liceal – interpretare vocală, instrumentală şi studii teoretice - la care participă elevii claselor IX – XII.

Art. 4. La  Olimpiada  Naţională  de  Interpretare  Vocală,  Instrumentală  şi  Studii  Teoretice

Muzicale elevii concurează la disciplina principală de studiu, individual, pe clase, secții, secţiuni şi instrumente după cum urmează:

 1. Secția instrumentală:
 2. Secţiunea pian – orgă,
 3. Secţiunea vioară,
 4. Secţiunea corzi grave, cu instrumentele: violă, violoncel, contrabas, chitară, harpă;
 5. Secţiunea Instrumente de suflat de lemn, cu instrumentele: flaut, oboi, clarinet, fagot;

 1. Secţiunea Instrumente de suflat de alamă, cu instrumentele: trompetă, trombon, corn, tubă;

 1. Secţiunea instrumente de percuţie;

 1. Secţiunea instrumente populare, cu instrumentele: nai, taragot, ţambal, cobză şi acordeon;

 1. Secția vocală:
 2. Secţiunea canto clasic;
 3. Secţiunea canto popular;
  1. Secția teoretică:
  2. Secţiunea studii teoretice.

 


2/5

Art. 5. La nivel primar și gimnazial, competiția se desfășoară în trei etape, după cum urmează:

 1. Etapa pe şcoală
 2. Etapa interjudeţeană
 3. Etapa naţională

Art. 6. Etapa interjudeţeană, denumită în continuare zonală, pentru clasele III – VIII se desfăşoară pe zone geografice, după cum urmează:

Zona 1: Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa, Giurgiu, Tulcea Zona 2: Iaşi, Bacău, Botoşani, Galaţi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea Zona 3: Braşov, Covasna , Harghita, Mureş, Sibiu, Bistriţa-Năsăud Zona 4: Cluj, Bihor, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj

Zona 5: Timiş, Alba, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara,

Zona 6: Dolj, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea Zona 7: Bucureşti, Ilfov, Teleorman

Art. 7. Pentru o mai bună comunicare între județele care compun zonele și MEN, în perioada desfășurării tuturor etapelor Olimpiadei Naţionale de Interpretare Vocală, Instrumentală şi

Studii Teoretice Muzicale sunt desemnate 7 județe, marcate, la art. 6 din prezentul regulament, cu litere îngroșate. Acestea au rol de responsabil de zonă și îndeplinesc și rolul de centre zonale de informație.

Art. 8. (1) Pentru fiecare zonă în parte, județul care va găzdui etapa zonală în anul următor se stabilește, de către inspectorii de artă ai judeţelor ce alcătuiesc zona sau delegații acestora, prin consens, cu prilejul derulării etapei și se consemnează într-un proces-verbal. Responsabilul de zonă, la rândul lui, comunică județelor arondate, atât perioada de desfășurare cât și locul de desfășurare a etapei zonale consemnat în procesul verbal încheiat în anul precedent, de îndată ce perioada de desfășurare a etapei naționale este anunțată oficial.

(2) În cazul în care, din motive obiective, un județ care s-a angajat să găzduiască etapa zonală își declină angajamentul, responsabilitatea delegării unui alt județ revine responsabilului de zonă. De asemenea, acestuia îi revine și obligația de a informa, în termen util, atât inspectorul coordonator din MEN cât și județele arondate, despre orice modificare survenită în organizarea etapei.

Art. 9. La nivel liceal, olimpiada se desfăşoară în două etape, în conformitate cu prevederile art. 12(1) din metodologie:

 1. etapa pe şcoală;
 2. etapa naţională.

Probele de concurs:

Art. 10.(1) Pentru competiţia claselor III-VIII, la toate etapele, probele de concurs sunt:

 1. Un studiu de complexitate si exigenţă cel puţin de nivelul clasei la care se concurează;
 2. Două lucrări la alegere, diferite ca stil, caracter şi formă

(2) Durata prezentării programului în concurs nu trebuie să depășească:

 1. 10 minute/concurent pentru clasele III – IV;
 2. 20 minute/concurent pentru clasele V – VI;
 3. 25 minute/concurent pentru clasele VII – VIII

Art. 11. (1) Conţinutul probelor pentru clasele IX – XII, secția instrumentală și secția vocală este precizat în anexa 1 la prezentul regulament.

(2) Durata prezentării programului în concurs nu trebuie să depășească:

 1. 35 minute pentru clasele IX – X;
  1. 40 minute pentru clasele XI - XII.

Art. 12. Programul poate fi prelungit cu 1 – 2 minute, cu acceptul juriului. Intenția de a depăși programul se anunță juriului înainte de desfășurarea probei.3/5

Art. 13. (1) La secţiunea studii teoretice probele de concurs sunt:

 1. teoria muzicii – probă scrisă;
 2. dicteu melodic – probă scrisă;
 3. solfegiu la prima vedere – probă practică.

(2) Conținutul probelor, precum și metodologia de elaborare a subiectelor și precizări privind desfășurarea probelor scrise la Teoria muzicii și Dicteu și a probei de Solfegiu la prima vedere, sunt prezentate în anexa 2 la prezentul regulament specific.

Selecţia elevilor

Art. 14. (1) La competiţia claselor III-VIII: (1) la etapa zonală se califică elevii care au obţinut, la etapa pe şcoală, la instrumentul principal studiat, punctajul cel mai mare cu condiția obținerii a minimum 97 de puncte;

 1. La etapa naţională se califică elevii care au obţinut, la etapa interjudeţeană(zonală), la instrumentul principal studiat, punctajul cel mai mare cu condiția obținerii a minimum 97 de puncte;

 1. Numărul total de elevi calificați de la etapa interjudeţeană(zonală) la etapa națională se va încadra în numărul de locuri planificat prin bugetul MEN.

 1. Repartizarea numarului de locuri de către MEN, pentru fiecare zonă se realizează astfel:
  1. câte 8 locuri, din oficiu, pentru fiecare zonă

 1. locurile rămase, până la completarea numărului de locuri aprobate prin bugetul MEN pentru desfășurarea etapei naționale, se alocă, în mod diferențiat, zonelor, pe baza rezultatelor obținute în ultimii 4 ani la această etapă a competiției.

 1. La etapele pe şcoală şi zonală, locurile I neacordate la unele instrumente/secţiuni, pot fi redistribuite altor instrumente/secţiuni cu condiţia încadrării în punctajul necesar calificării/premierii și a respectării prevederilor art. 55(2) din metodologie.

Art. 15. (1) La competiţia claselor IX-XII, la etapa naţională se califică elevii care au obţinut la etapa pe şcoală la instrumentul principal studiat, punctajul cel mai mare cu condiția obținerii a minimum 97 de puncte.

 1. Numărul total de elevi calificați la etapa națională se va încadra în numărul de locuri planificat prin bugetul MEN.

 1. Repartizarea numarului de locuri de catre MEN, pentru fiecare unitate de învățământ se realizează astfel:

a) câte 4 locuri pentru fiecare unitate, din oficiu;

b) locurile rămase, până la completarea numărului de locuri aprobate prin bugetul MEN pentru desfășurarea etapei naționale, se alocă, în mod diferențiat, fiecărei unități de învățământ, pe baza rezultatelor obținute în ultimii 4 ani la această etapă a competiției.

(4) La etapa pe şcoală locurile I neacordate la unele instrumente/secţiuni, pot fi redistribuite altor instrumente/secţiuni cu condiţia încadrării în punctajul necesar calificării/premierii și a respectării prevederilor art. 55(2) din metodologie.

Juriul. Atribuţii

Art. 16. Comisiile de organizare si evaluare şi comisiile centrale vor fi denumite, în termenii prezentului regulament, conform tradiţiei concursurilor artistice naţionale şi internaţionale, jurii, respectiv juriu naţional al olimpiadelor de interpretare vocală, instrumentală şi studii teoretice muzicale.

Art. 17. Juriul este alcătuit din subcomisii, conform regulamentului specific, în cadrul secțiilor și secţiunilor menţionate la art. 4. din prezentul regulament.

Art. 18. Alcătuirea juriului la toate etapele respectă prevederile din metodologie, cu următoarele particularităţi:


                                                                                       

                                                                                                                                              4/5

 

 1. La etapa pe şcoală, în cazul în care la un instrument / disciplină nu există 2 profesori specialişti, unul dintre cei 2 membri evaluatori poate avea o specializare înrudită cu cea a secţiunii respective.
 2. La etapa interjudeţeană, inspectorii şcolari de specialitate pot face parte din subcomisii,

în conformitate cu Art.21(c) din metodologie, dacă sunt și profesori de specialitatea/instrumentul respectiv; tot la această etapă inspectorul şcolar general al judeţului organizator numeşte, în funcţia de preşedinte de onoare, în conformitate cu Art.61 din metodologie un specialist, cadru didactic universitar sau personalitate artistică consacrată.

 1. La etapa naţională, vicepreşedinţii pe subcomisii/secțiuni sunt, de regulă, cadre didactice universitare, având ca specialitate disciplina/unul din instrumentele de la secţiunea respectivă, iar secretarii fiecărei subcomisii/secţiuni sunt cadre didactice din

învățământul preuniversitar având ca specialitate disciplina/instrumentul/unul din instrumentele de la secţiunea respectivă.

Art. 19. (1) Atribuţiile şi responsabilităţile juriilor / juriilor naţionale sunt cele prevăzute la cap. III secţiunea I din metodologie.

 1. Vicepreşedinţii subcomisiilor pe secțiuni îndeplinesc și următoarele atribuții specifice:

 1. răspund de corectitudinea desfăşurării concursului şi a evaluării probelor de concurs din subcomisii;

 1. coordonează activitatea de evaluare a lucrărilor din subcomisii;

 1. decid, după consultarea cu preşedintele / preşedintele de onoare al juriului / preşedintele juriului naţional, cu privire la criteriile de evaluare, menite să asigure calitatea şi corectitudinea aprecierii şi notării lucrărilor/ evoluţiei concurenţilor.
 2. Secretarii subcomisiilor pe secţiuni îndeplinesc și următoarele atribuții specifice:

 1. evaluează elevii ai căror profesori fac parte din juriul/ juriul național de la clasa la care concurează aceștia;

 1. reevaluează lucrările scrise pentru care au fost depuse contestaţii, atunci cand sunt desemnaţi de preşedinte.

Evaluarea probelor si premierea

Art.20. (1) Evoluţiile concurenţilor la probele de concurs la secțiunile interpretare vocală/instrumentală sunt evaluate după criteriile specifice stipulate în anexa 3 la prezentul regulament.

(2) Pentru secțiunea studii teoretice muzicale, criteriile specifice de evaluare a lucrărilor scrise sunt stipulate în anexa 4 la prezentul regulament.

Art. 21. La toate etapele olimpiadei naţionale de interpretare vocală, instrumentală şi studii teoretice muzicale, la probele practice nu se admit contestaţii. Deciziile juriilor sunt definitive.

Art. 22 . Ierarhia finală se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor realizate de concurenţi.

Art. 23. Premierea la olimpiada naţională de interpretare vocală, instrumentală şi studii teoretice muzicale se face pe discipline/instrumente la nivelul fiecărei clase.

Art. 24.(1) La toate etapele olimpiadei naţionale de interpretare vocală, instrumentală şi studii teoretice muzicale, premiile se acordă numai dacă evoluţiile/ lucrările au îndeplinit cerinţele de exigenţă calitativă. În conformitate cu prevederile art.55(2) din metodologie, premiile se acordă în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, pentru fiecare instrument/disciplină și pe fiecare an de studiu/ clasă, în funcție de criteriile specifice din fișa de evaluare prezentată în anexa 3, pentru interpretare vocală și instrumentală, respectiv anexa 4 pentru studii teoretice.


5/5

 1. Premiul I se acordă evoluţiei/ lucrării care se remarcă printr-o caracteristică calitativă deosebită specifică instrumentului/ secţiunii, respectiv disciplinei, obţinând punctajul cel mai mare, dar nu mai puţin de 97 de puncte.

 1. Premiul II se acordă evoluţiei/ lucrării care se remarcă printr-o caracteristică calitativă deosebită specifică instrumentului/ secţiunii, respectiv disciplinei, obţinând punctajul al doilea, dar nu mai puţin de 94 de puncte.

 1. Premiul III se acordă evoluţiei/ lucrării care se remarcă printr-o caracteristică calitativă deosebită specifică instrumentului/ secţiunii, respectiv disciplinei, obţinând punctajul al treilea, dar nu mai puţin de 90 de puncte.

 1. Menţiunile se acordă, în ordinea descrescătoare a punctajului, unui procent de 10% din numărul de concurenţi/ lucrări în conformitate cu prevederilor art. 55(2) din metodologie, lucrări care au obţinut cel puţin 85 de puncte din 100 puncte posibile.

 1. Premiile speciale se acordă, dacă este cazul, pe baza unor criterii stabilite de juriu înainte de începerea competiţiei, în ordinea descrescătoare a punctajului, pentru lucrările care au obţinut cel puţin 80 de puncte din 100 puncte posibile;

Art. 25. La etapa naţională, premiile neacordate la unele secţiuni/ instrumente/ discipline, pot fi redistribuite altor instrumente/secţiuni cu condiţia încadrării în punctajul necesar premierii și a respectării prevederilor art. 55(2) din metodologie.

Alte precizări

Art. 26. Pentru etapa zonală, datele privind elevii participanţi de la fiecare unitate şcolară, profesorii însoţitori şi corepetitorii vor fi transmise judeţului organizator al etapei zonale, în termen de trei zile de la data finalizării etapei pe şcoală, conform anexa nr. 5 la prezentul regulament specific.

Art. 27. Pentru etapa naţională, datele privind elevii participanţi de la fiecare unitate şcolară, profesorii însoţitori şi corepetitorii vor fi transmise judeţului gazdă, conform anexa nr. 5 la prezentul regulament specific, în intervalul de timp prevăzut de metodologie.

Art. 28. La etapa naţională, elevii pot participa numai în cadrul unei singure secţiuni.

Art. 29. Fiecare concurent va înmâna juriului piesele pe care le va prezenta în concurs, înainte de începerea competiției, în forma prezentată în anexa nr. 6. Piesele cu care elevii se prezintă la etapa națională nu mai pot fi prezentate și la o altă ediție a olimpiadei.

Art. 30. La toate etapele olimpiadei, accesul publicului la probele practice este permis.

Art. 31. Anexele 1-6 constituie parte integrantă a prezentului Regulament specific.

DIRECTOR GENERAL

Mihaela Tania IRIMIA

INSPECTOR GENERAL

Adrian BRĂESCU


5